Skip to main content

بارگیری:

✓ واحدهای تخلیه، بسته بندی و بارگیری این مجموعه دارای 4 محوطه مظروفسازی بشکه برای تخلیه قیر و پر کردن بشکه است که 2 میدان ظرفیت 1200 تن و 2 میدان دیگر نیز ظرفیت 700 تن را داراست. این مجموعه توانایی بسته بندی و بارگیری و تحویل حداقل 1500 تن قیر به صورت چرخشی در یک روز دارد.

✓ سایر بخش های این مجموعه شامل سکوهای مناسب برای تخلیه قیر فله، موقعیت گرمایش با ظرفیت 25 کامیون و سایر ویژگی های ممتاز برای این واحد درنظر گرفته میشود.

✓ این مجموعه همچنین دارای 15 دوش بارگیری قیر فله می باشد.