قیر نفوذی

منبع نفوذ برای تامین سطح شن با هدف آسفالت سرد یا گرم استفاده می شود. در این نوع جاده سازی، از یک لایه نازک برای رشد داخل جمجمه ای استفاده می شود تا سطوح پایینی را در برابر آب و هوای مرطوب محافظت کند، سپس بقیه بستر به هم متصل شده و سطح دراز کشیدن سخت تر می شود.

آنالیز قیر نفوذی ۴۰/۵۰

Test TitleResultStandard rangeTEST Method
SP gr @25/25 cc1.04Min: 1.01 - Max: 1.06ISIRI 2956 - ASTM D70
Penetration @25c c-100gr-5s45.7Min: 1.01 - Max: 1.06ISIRI 2950 - ASTM D5
Softening Point 53.2Min: 1.01 - Max: 1.06ISIRI 3868 - ASTM D36
Solubility in Trichloroethylene (bitumen content)99.99Min: 1.01 - Max: ---ISIRI 2953 - ASTM D4
Ductility @25 cc cm>100 Min: 1.01 - Max: ---ISIRI 3866 - ASTM D113
Flash Point cc 319 Min: 1.01 - Max: ---ISIRI 1175 - ASTM D92
Loss On heating w t%0.03Min: --- - Max: 0.2ISIRI 2957 - ASTM D6
Drop Penetration after loss on heat8.1Min: --- - Max: 20ISIRI 2950 - ASTM D6 & D5
Spot TestNegativeNegativeISIRI 2949


آنالیز قیر نفوذی ۶۰/۷۰

Test TitleResultStandard rangeTEST Method
SP gr @25/25 cc1.02Min: 1.01 - Max: 1.06ISIRI 2956 - ASTM D70
Penetration @25c c-100gr-5s65.4Min: 60 - Max: 70ISIRI 2950 - ASTM D5
Softening Point 49.7Min: 49 - Max: 56ISIRI 3868 - ASTM D36
Solubility in Trichloroethylene (bitumen content)99.99Min: 99.5 - Max: ---ISIRI 2953 - ASTM D4
Ductility @25 cc cm>100 Min: 100 - Max: ---ISIRI 3866 - ASTM D113
Flash Point cc 321Min: 232 - Max: ---ISIRI 1175 - ASTM D92
Loss On heating w t%20.0Min: --- - Max: 0.2ISIRI 2957 - ASTM D6
Drop Penetration after loss on heat38.Min: --- - Max: 20ISIRI 2950 - ASTM D6 & D5
Spot TestNegativeNegativeISIRI 2949


آنالیز قیر نفوذی ۸۵/۱۰۰

Test TitleResultStandard rangeTEST Method
SP gr @25/25 cc1.02Min: 1.01 - Max: 1.06ISIRI 2956 - ASTM D70
Penetration @25c c-100gr-5s91.2Min: 85 - Max: 100ISIRI 2950 - ASTM D5
Softening Point 45.9Min: 45 - Max: 0ISIRI 3868 - ASTM D36
Solubility in Trichloroethylene (bitumen content)99.98Min: --- - Max: ---ISIRI 2953 - ASTM D4
Ductility @25 cc cm>100 Min: 100 - Max: ---ISIRI 3866 - ASTM D113
Flash Point cc 322Min: 232 - Max: ---ISIRI 1175 - ASTM D92
Loss On heating w t%0.03Min: --- - Max: 0.2ISIRI 2957 - ASTM D6
Drop Penetration after loss on heat8.1Min: --- - Max: 20ISIRI 2950 - ASTM D6 & D5
Spot TestNegativeNegativeISIRI 2949


آنالیز قیر نفوذی ۱۲۰/۱۵۰

Test TitleResultStandard rangeTEST Method
SP gr @25/25 cc1.013Min: 1.01 - Max: 1.06ISIRI 2956 - ASTM D70
Penetration @25c c-100gr-5s132.0Min: 120 - Max: 150ISIRI 2950 - ASTM D5
Softening Point 42Min:38 - Max: 0ISIRI 3868 - ASTM D36
Solubility in Trichloroethylene (bitumen content)99.99Min: --- - Max: ---ISIRI 2953 - ASTM D4
Ductility @25 cc cm>100 Min: 100 - Max: ---ISIRI 3866 - ASTM D113
Flash Point cc 323Min: 232 - Max: ---ISIRI 1175 - ASTM D92
Loss On heating w t%0.03Min: --- - Max: 0.2ISIRI 2957 - ASTM D6
Drop Penetration after loss on heat8.3Min: --- - Max: 20ISIRI 2950 - ASTM D6 & D5
Spot TestNegativeNegativeISIRI 2949


آنالیز قیر نفوذی ۲۰۰/۳۰۰

Test TitleResultStandard rangeTEST Method
SP gr @25/25 cc1.011Min: 1.01 - Max: 1.06ISIRI 2956 - ASTM D70
Penetration @25c c-100gr-5s250.0Min: 200 - Max: 300ISIRI 2950 - ASTM D5
Softening Point 38Min:35 - Max: 40ISIRI 3868 - ASTM D36
Solubility in Trichloroethylene (bitumen content)99.98Min: --- - Max: ---ISIRI 2953 - ASTM D4
Ductility @25 cc cm>100 Min: 100 - Max: ---ISIRI 3866 - ASTM D113
Flash Point cc 325Min: 232 - Max: ---ISIRI 1175 - ASTM D92
Loss On heating w t%0.04Min: --- - Max: 0.2ISIRI 2957 - ASTM D6
Drop Penetration after loss on heat8.2Min: --- - Max: 20ISIRI 2950 - ASTM D6 & D5
Spot TestNegativeNegativeISIRI 2949