قیر ویسکوزیته

درجه ویسکوزیته ای که بیشترین استفاده را از رنگ مشکی می کند، بازتولید پالایشگاهی است که از طریق سقف برج سقوط ساخته شده است. خاصیتی که آن را جوراب، هوای سخت و سفت نگه می دارد، ترموپیل های پلاستیکی و این قیر است. این ویژگی، ترکیب این قیر با مواد دیگر، جاده ها را ماندگارتر می کند.

 

آنالیز قیر ویسکوزیته VG10

 

Test TitleResultStandard rangeTEST Method
SP gr @25/25 cc1.01Min: 1.01 - Max: 3pa.sISIRI 2956 - ASTM D70
Absolute Viscosity @60 cc poises.min1092Min: 800 - Max: ---ASTM D2171
Penetration @25 cc-100gr-5s91.6Min: 80 - Max: ---ISIRI 2950 - ASTM D5
Softening Point46Min: 45 - Max: ---ISIRI 3868 - ASTM D36
Solubility in Trichloroethylene (bitumen content)99.98Min: 99.5 - Max: ---ISIRI 2953 - ASTM D4
Ductility @25 cc cm>100 Min: 100 - Max: 1.00%ISIRI 3866 - ASTM D113
Flash Point cc 322Min: 232 - Max: ---ISIRI 1175 - ASTM D92
Loss On heating w t%0.03Min: --- - Max: 5000 k PaISIRI 2957 - ASTM D6
Drop Penetration after loss on heat8.4Min: --- - Max: 300 M PaISIRI 2950 - ASTM D6 & D5
Spot TestNegativeNegativeISIRI 2949


آنالیز قیر ویسکوزیته VG20

Test TitleResultStandard rangeTEST Method
SP gr @25/25 cc1.01Min: 1.01 - Max: 1.06ISIRI 2956 - ASTM D70
Absolute Viscosity @60 cc poises.min2091Min: 1600 - Max: 2400ASTM D2171
Penetration @25 cc-100gr-5s65.3Min: 60 - Max: 70ISIRI 2950 - ASTM D5
Softening Point49.6Min: 46 - Max: 52ISIRI 3868 - ASTM D36
Solubility in Trichloroethylene (bitumen content)99.98Min: 99.5 - Max: ---ISIRI 2953 - ASTM D4
Ductility @25 cc cm>100 Min: 100 - Max: ---ISIRI 3866 - ASTM D113
Flash Point cc 322Min: 232 - Max: ---ISIRI 1175 - ASTM D92
Loss On heating w t%0.01Min: --- - Max: 0.2ISIRI 2957 - ASTM D6
Drop Penetration after loss on heat8.3Min: --- - Max: 20ISIRI 2950 - ASTM D6 & D5
Spot TestNegativeNegativeISIRI 2949


آنالیز قیر ویسکوزیته VG30

Test TitleResultStandard rangeTEST Method
SP gr @25/25 cc1.02Min: 1.01 - Max: 1.06ISIRI 2956 - ASTM D70
Absolute Viscosity @60 cc poises.min3200Min: 2400 - Max: 3600ASTM D2171
Penetration @25 cc-100gr-5s52.6Min: 50 - Max: 70ISIRI 2950 - ASTM D5
Softening Point52.4Min: 52 - Max: 56ISIRI 3868 - ASTM D36
Solubility in Trichloroethylene (bitumen content)99.98Min: 99.5 - Max: ---ISIRI 2953 - ASTM D4
Ductility @25 cc cm>100 Min: 100 - Max: ---ISIRI 3866 - ASTM D113
Flash Point cc 132Min: 232 - Max: ---ISIRI 1175 - ASTM D92
Loss On heating w t%0.05Min: --- - Max: 0.2ISIRI 2957 - ASTM D6
Drop Penetration after loss on heat8.2Min: --- - Max: 20ISIRI 2950 - ASTM D6 & D5
Spot TestNegativeNegativeISIRI 2949


آنالیز قیر ویسکوزیته VG40

Test TitleResultStandard rangeTEST Method
SP gr @25/25 cc1.03Min: 1.01 - Max: 1.06ISIRI 2956 - ASTM D70
Absolute Viscosity @60 cc poises.min4400Min: 3200 - Max: 4800ASTM D2171
Penetration @25 cc-100gr-5s45.7Min: 40 - Max: 50ISIRI 2950 - ASTM D5
Softening Point53.6Min: 52 - Max: 56ISIRI 3868 - ASTM D36
Solubility in Trichloroethylene (bitumen content)99.98Min: 99.5 - Max: ---ISIRI 2953 - ASTM D4
Ductility @25 cc cm>100 Min: 100 - Max: ---ISIRI 3866 - ASTM D113
Flash Point cc 132Min: 232 - Max: ---ISIRI 1175 - ASTM D92
Loss On heating w t%0.05Min: --- - Max: 0.2ISIRI 2957 - ASTM D6
Drop Penetration after loss on heat8.2Min: --- - Max: 20ISIRI 2950 - ASTM D6 & D5
Spot TestNegativeNegativeISIRI 2949