Skip to main content

 

بشکه سازی :

✓ واحد ساخت بشکه و رنگ آمیزی این مجموعه دارای 3 خط تولید مدرن بشکه با ظرفیت تولید هر خط 5000 بشکه در روز ( ظرفیت 15.000 هزار بشکه روزانه) است.